PHIM ?I?N ?NH 11 NI?M HY V?NG FULL HD (11 HOPES) ? ??O DI?N ROBIE TR??NG

Title:

PHIM ?I?N ?NH 11 NI?M HY V?NG FULL HD (11 HOPES) ? ??O DI?N ROBIE TR??NG


Video Statics:

Video Added: June 5, 2018, 9:00 am | Video Duration: 01:50:12 | Total View: 5911996


Video Description:

Metan Entertainment xin g?i ??n khán gi? Phim ?i?n ?nh Tâm lư - Hành ??ng - Th? thao "11 Ni?m Hy V?ng".

"11 Ni?m Hy V?ng" là câu chuy?n v? hành tŕnh theo ?u?i ?am mê c?a Phong (Nhan Phúc Vinh). Trên con ???ng ?y, Phong ph?i ??i m?t v?i nh?ng c?m c?n, gian nan; ??i m?t v?i nh?ng bi?n ??ng tu?i tr?, hay nh?ng cám d? v?t ch?t, ti?n tài. Li?u Phong s? ch?n con ???ng nào cho ḿnh? Li?u Phong và ??ng ??i có cùng nhau bi?n ?gi?c m? vàng? c?a hàng tri?u trái tim Vi?t Nam thành hi?n th?c? Cùng th??ng th?c "11 Ni?m Hy V?ng" ?? hoà cùng không khí cu?ng nhi?t, máu l?a c?a các tr?n bóng ?á b?n nhé!

"11 Ni?m Hy V?ng" quy t? dàn di?n viên v?i kh? n?ng bi?n hoá ?a màu s?c trong m?i vai di?n: Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Hi?u Nguy?n, Hùng Chilhyun, Lâm Minh Th?ng, Rima Thanh Vy, Thanh Tú cùng th? h? di?n viên g?o c?i NS?T Công Ninh, NS?T Vơ Hoài Nam và di?n viên Tr?ng H?i. ??c bi?t b? phim c̣n có s? tham gia c?a nh?ng huy?n tho?i bóng ?á Vi?t Nam c?u danh th? Nguy?n H?ng S?n, Lê Hu?nh ??c và Phan V?n Tài Em.

??o di?n: Robie Tr??ng
DOP: Trang Công Minh
Âm nh?c: ??c Trí
Hoà âm: Kitada Masaya
D?ng phim: Duy Joseph ? Dude Picture
H?u k?: Kantana
H?u k? âm thanh: Wallsound
K? x?o: Cyclo...


Related Videos for PHIM ?I?N ?NH 11 NI?M HY V?NG FULL HD (11 HOPES) ? ??O DI?N ROBIE TR??NG

Nhạc dance, remix | 5.2 Touch Chesi Chudu (2018) WEB-DL | Veerle Baetens